ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η COM2S A.E. δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

  1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μελέτες Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα
Μελέτες Κόστους / Οφέλους Περιφερειακών Έργων Υποδομής
Χρηματοοικονομική και Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Έργων Υποδομής
Διαχείριση προγραμμάτων Γ’ ΚΠΣ / ΕΣΠΑ

  1. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Διαχείριση Επενδυτικών Έργων και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Project Management – Τεχνική Υποστήριξη)

  1. ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
Μελέτες Βιωσιμότητας Επενδυτικών Σχεδίων
Οικονομοτεχνικές Μελέτες
Μελέτες Οργάνωσης και Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων
Εκπόνηση και Αξιολόγηση Ειδικών Επενδύσεων & Επιχειρηματικών Σχεδίων
Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Ιδιωτικών και Δημόσιων Επενδυτικών Προγραμμάτων
Έρευνες Αγοράς

  1. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ανάπτυξη νέου προϊόντος
Χρηματοδότηση και Υλοποίηση καινοτόμων ιδεών

  1. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Προμήθειες και Υλοποίηση εξειδικευμένων έργων Πληροφορικής του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
Ανάπτυξη Προσαρμοσμένου Λογισμικού
Αξιολόγηση αναγκών και δυνατότητες αξιοποίησης τεχνολογιών για φορείς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα
Ανάπτυξη στρατηγικής και προγράμματος δράσης
Διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριών (Knowledge Management, Data Warehousing)
Ανάλυση και σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων
Ανάπτυξη Συστημάτων Τεχνολογικής Αναδιοργάνωσης και Υποστήριξης Διαδικασιών και Λειτουργιών